IRAULTZA BIDEA EUSKADIN KLASE BURRUKA ORO ALDETIK

Deskargatu

IRAULTZA BIDEA EUSKADIN KLASE BURRUKA ORO ALDETIK

 

           Azterketa  maxista leninista  baten  bereizitasuna,  klase  Interesak  aztertzean  datza, halegia,  klase  interes  bat  eta  bestean  artean  dagoen  etsaigoa  garrantzi  handiko  etsaigo  edo aurkatasuna  bereizi  etsaigo  batek  dituen  trukera  edo  itxura  ezoerdinak;  etsaigo  baten  alde nagusia eta alde morroia, e. a. 

         Hau  dugu  bide  m.l.  aztertzeko,  honela  heltzen  da  proletargoa  bere  interes  materialak ezaA gutzera. Eta bere politika eta programa ezagutze hontan oinharritzen ditu.

         Orduan,  marxistaAleninisten  programa  politikoa  ez  da  lagunak  bilatzeko  teknika  bat, proletargoaren klace interesen egiazko irudia baizik.

        Klase burrukak Euskadin dituen tankera bereiziak aztertzen diranean, haietan, arkitzen dira munduko beste tokl batzuetan arkitzen diran zantzuak.

        Gizarte  kapitalista  guztietan  proletargoa  eta  burgeseria  interesko  etsaiak  direla,  jakina da.  Eaina  kapitalismo  monopolista  bilakatzean  etsaigoa  ere  aldatzen  da.  Burgeseriaren  zati baten interesak monopolizko haremanen kontra jartzen da geroz eta gogorrago. 

        Sistema kapitalisma guztien oinharrizko etsaigoa ez da deusezten, baina era desberdinaz agertzen  da.  Proletargoaren  eta  burgesiaren  zati  aurreratzailearen  arteko  klase  etsaigeoa bigarren mailan gelditzen da eta lehenengo mailan agertzen dira proletargoak burgesiaren zati aurreratzailearen  interés  berdina monopolismoaren  ekoizpen haremanen  aldatzeko. Hau  da, monopolisma aldian etsaigo nagusia eta iraultzako funtsa. 

        Euskadin aurkltu dlteke etsaigoa klase herrikoi batzuek eta sistema monopolista artean, klase  jabetxauna  ez  da  burgesi  oroa,  oligarkia  baizik.  Proletargoa  eta  burgeseriaren  zati  bat oligarkiaren  aurkikoak  agertzen  dira  oligarkiaren  jabetza  eta  berak  jarrittako  haremanak deusezteko batera doaz ..eres iraule honek elkartzen ditu 

        Euskadiko klase burrukaren zer hau beste herri batzuetan ere aurkitzen da. 

        Kapital  nonopolismoaren  aurkako  burruka  iraulea  herrikoia  da  eta  ez  proletargoarena solik.  Beraz,  Kapitalismo monopolista  lurreratzen  duen  iraultza  ez  da  iraultza  Sozialista  bat, iraultza  Herrihoi  bat  baizik  Proletargoak  bere  lagunekin  egina.  Lehengo  monopolista haremanen  ordez  Iraultzak  jarritako  nerrikoi  demokrazia  hori  soziahsmoaren  sortzea  da. Halegia, gizarte sozialistaren lehenbiziko era, eta batean kapitalismotik sozialismorako bidea.

        Proletargoaren  iraultzako  helburua,  halegia,  klase  jabetzaduna  deuseztu  sozialismoa jazotzeko.  hune  hontan  iriultza  Herrikoiaren  helburuaren  era  hartzen  du,  klase  jabetzaduna burgeseri oroa ez denez, oligarkia oaizik eta nonen aurka batera jotzen dute proletargoak eta herriko burgeseriak. 

        Orain kritikatzon ari geran idazlanetan, euskal burgeseriaren zati baten ekintza politikoa Espainiako Estaduaren aurea Burgos'ko epaiketa zelata, esaten da: 

        «no podemos hacer abstracción y considerar a Monzón y a los suyos abstractamente, fuera « de  lo que en estos momentos  representan. Que no podemos afirmar que  son patriotas  nacionalistas de derecha  pero de oposición  al  franquismo  y quedarnos  tan tranquilos con ese descubrimiento». 

        Egitan,  klase  interesak  baino  sakondu  behar dugu.  Horrela  uste,  behintzat.  Baina  ez  da hori egiten idazlan horietan. 

        Behin  ere  ez dute  aipatzen  euskal  burges  eriaren  zati honen  eta  oligarkiaren  Estaduko burrukaren  bide  materialak.  Nola  aipatu  V  Burruka  honen  izatea  ere  ukatzen  dute-ta. Burgos’ko  epaiketa  ondoko  egoeraz  ari  dirala,  esaten  dute:  «Ya  que  el  sistema  no  pueda recuperarla  directa  mente  (...)  trata  de  recuperarla  al  menos  para  el  carácter  general  de  la ideología burguesa». Noiztik oligarkiak ideologi burgesa osoki eta burgeieri osearen interesak eusten  ditu,  eta  ez  egitan  ardura  zaiona,  hau  da,  herrikoi  burgesariaren  eta  proletargoaren interesen aurka doazen bere interés monopolistak ? 

        Hiru  lan  hauen  idazleak  ikusten  duten  klase  burruka  bakarra  burgeseria  eta proletargoaren artekoa da. Idazle hauentzat burgeseri abertzale «derecha»  hutsa besterik ez da.

        Baina burgeseri absrtzalea eskubia bada, eskubia da, bal eta oligarkia, biak eskubia dira eta  beraz  proletargoaren  arerioak.  Baina  esan  diteke  ere  herrikoi  burgeseria  oligarkiaren ezkerra dela. Orduan nungoa da gehiago, ezkerrekoa ala eskubikoa. 

        Horrelako adigai zehaztugabeekin  ezin  diteke  inora  joan. Bakarrik «ezkerkeri» huts  eta esan nahi gabeko keinuz beterik dagoen batera. 

        Klase  interesen  azterketa  zehatzik  egiten  ez  bada,  erreza  da  honelako  galdera harrigarriak egitea: «hasta que punto la alianza revolucionariia de los abertzales debe ser una alianza  de  clases?»  (Frente).  Noiztik  dira  politiko  elkarteak  klase  elkarteak, oinharriaz, ez, direnak?

        Erantzuna galdera baino harrigarriagoa da: «depende del programa que tome». 

        Zehaztugabekeri hutsean ari gera. Baina klase bakoitzaren interesak aztertzen ez badira, ezin zalgu harritu behar agerpena oinharritua egotea helburu subjetibo hutsetan. 

        «Para los comunistas se trata de realizar un programa que salvando la independencia de clase  del  proletariado, posibilite  a  éste  la  dirección  de  la  lucha nacional  y por tanto el máximo de aliados, es decir, se trata de que el programa que lancemos sea admitido por el proletariado, « más arrantzales, más baserritarras, más estudiantes, más profesiones liberales... Este sería un programa verdaderamente popular.» (Frente). 

        Hauek esaten dutenez, komunistak eratu behar dira, programa bat proletargoak burruka abertzalea  zuzentzeko  eta  lagun  gehienak  edukitzeko.  Baina  programa  agente  komerzialak egiten duten bezala, egin beharrean proletargoaren interes objetiboak agertzen konformatuko bagina,  lagunak  —  egiazko  lagunak  bere  klasearen  interesak  gai  garrantzitsuenetan  ados dagozenak — bakarrik etorriko zitzazkigute. 

 

ZUTIK nº-62 1971

https://www.abertzalekomunista.net/images/Liburu_PDF/MLNV/VI_BATZARRA/ZUTIK_62-Iraultzakin_burgeseri_abertzaleak_duen_zer_ikusia-1971.pdf

Deskargatu

 

 

GEHIEN IRAKURRI

AZKEN BERRIAK